Op zoek naar brandveiligheid?

 
brandveiligheid
Welzijn Op School Welzijnsvelden Arbeidsveiligheid Brandveiligheid.
Vrijhouden van vluchtwegen en vluchtdeuren. Het goed zichtbaar en bereikbaar houden van blusmiddelen en brandmelders. Rook en brandwerende deuren gebruiken zoals het hoort. De wettelijke bepalingen inzake de brandveiligheid in schoolgebouwen werden samengebracht in de NBN met als referentie NBN S21-204.
Het logiesdecreet en brandveiligheid toerisme vlaanderen.
Je kan bij deze commissie ook een afwijking aanvragen als je logies niet kan voldoen aan één of meer specifieke brandveiligheidsnormen. De Technische Commissie Brandveiligheid oordeelt dan of alternatieve oplossingen en maatregelen een gelijkwaardig veiligheidsniveau beiden. Een beroep aantekenen of een afwijking aanvragen op de brandveiligheidsnormen kan bij de Technische Commissie Brandveiligheid via beroepscommissie@toerismevlaanderen.be.
Brandveiligheid Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
U bevindt zich hier: Startpagina Thema's' Welzijn op het werk Arbeidsplaatsen Brandveiligheid. Opslag van ontvlambare stoffen in de kleinhandel. Toelichting bij titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk.
Brandveiligheid Stad Gent.
Tips om brand op kot te voorkomen en maatregelen die de eigenaar moet nemen. Brandveiligheid begint bij jezelf: hou er je hoofd bij als je kookt, kaarsen gebruikt, rookt Meer info over wat je zelf kan doen, vind je op Kotatgent.
Nieuwe wetgeving brandveiligheid Prebes vzw.
Koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Dit KB bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd.
Brandveiligheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Met de oprichting van de technische commissie brandveiligheid kreeg het VIPA de opdracht om de Vlaamse regelgeving voor brandveiligheid te coördineren binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin WVG. De Vlaamse Regering keurde op 5 juni 2009 het Besluit tot oprichting van een technische commissie brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin goed.
5 tips om de brandveiligheid van je monument aan te pakken Herita Vlaamse erfgoedorganisatie.
Brandveiligheid kan je onder andere aanpakken door het plaatsen van installaties zoals brandmeldsystemen, sprinklers, blusleiding en draagbare blusmiddelen en armaturen. Deze laatste trekken vaak sleuven in het muurwerk voor de aansluiting op het net in combinatie met muurschilderingen kan dat een probleem geven.
Brandveiligheid Infosteel.
Lang voor het ontstaan van het Belgische federale systeem, waarbij gemeenschappen en gewesten het licht zagen, werden de krachtlijnen van het Belgische prescriptieve systeem inzake brandveiligheid bepaald in de wet van 30 juli 1979. In deze wet worden hoofdzakelijk de volgende punten vastgelegd.:
Regelgeving brandveiligheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De gemeenschappelijke voorschriften voor brandveiligheid, voor alle categorieën van gebouwen ongeacht hun bestemming, worden bepaald in de federale basisnormen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 Basisnormen" brandpreventie." De basisnormen gelden voor alle nieuwe gebouwen en zijn niet van toepassing voor bestaande gebouwen.
Brandveiligheid Jeugdlokalen.
Zowel de infrastructuur zelf, als de manier waarop je met brandveiligheid omgaat, worden onder de loep genomen. Daarnaast willen we je voorbereiden op die keer dat het dan toch zou misgaan. We wijzen op het belang van een goede evacuatie en leren je de verschillende blusmiddelen kennen.
Checklist brandveiligheid Jeugdlokalen.
Test jaarlijks de brandveiligheid van jouw jeugdlokaal aan de hand van de checklist brandveiligheid. Bepaal telkens opnieuw welke acties je het komende jaar gaat ondernemen om de brandveiligheid te verbeteren. Zo zie je vast en zeker een verbetering van de situatie in de loop van de jaren.

Contacteer ons